OV4 2017-2018

Ov4 - type 9

Sinds 1 september 2015 wordt er in onze school in samenwerking met IBSO Woudlucht OV4- type 9- onderwijs ingericht.
OV4 is een opleidingsvorm voor normaal begaafde leerlingen met ASS binnen het buitengewoon secundair onderwijs.
In deze opleidingsvorm wordt het programma van het 'gewone' secundair onderwijs gegeven en zijn dezelfde overgangsvoorwaarden als in het gewone secundaire onderwijs geldig. Deze opleidingsvorm biedt een ruimere omkadering afgestemd op de specifieke noden van leerlingen met ASS.

Doelgroep en doelstellingen

Deze onderwijsvorm richt zich tot jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum (ASS), gesteld door een multidisciplinair gespecialiseerd team.
Hij is bedoeld voor leerlingen die zich, omwille van hun diagnose ASS, niet (meteen) kunnen integreren in een reguliere klasomgeving binnen het secundair onderwijs en/ of voor wie gon-begeleiding (voorlopig) ontoereikend is om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Het is evenwel de bedoeling dat deze jongeren op korte, middellange of lange termijn in de reguliere klassen geïntegreerd worden.

Organisatie en omkadering
 
Het onderwijs wordt aangeboden in aparte autismevriendelijke klassen met maximaal 8 leerlingen door leerkrachten die kennis hebben van en zich door scholing verder verdiepen in de ASS-problematiek.
Er wordt ingezet op een autismevriendelijke schoolomgeving met aandacht voor structuur, voorspelbaarheid en aangepaste onderwijsmiddelen.
De school krijgt extra omkadering van hooggekwalificeerd personeel met expertise in het buitengewoon onderwijs. Zij dragen mee zorg voor de individuele begeleiding van leerlingen en stellen voor elke leerling een individueel handelingsplan op. Daarnaast coachen zij de leerkrachten en verzekeren ze de samenwerking met ouders en met externe hulpverleners.

Aanbod

Schooljaar 2015 -2016  :

Opstart van het eerste leerjaar van de eerste graad in Atheneum De Ring (1 klas 1A)

Schooljaar 2016 – 2017 :

Atheneum de ring :
1A – moderne wetenschappen ( capaciteit 8 leerlingen)
2A – moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)

Schooljaar 2017-2018:

3ASO – wetenschappen of economie (capaciteit 8 leerlingen)

Voorlopig wordt er gestreefd naar integratie in de reguliere klassen (eventueel met gon-begeleiding) ten laatste in de derde graad.

 
 
Inschrijvingsprocedure
 

Voor inschrijving in OV4-type 9 moet de leerling in het bezit zijn van een ‘verslag-m-decreet’ voor type 9 - opleidingsvorm 4. Dat wordt afgeleverd door het CLB.

De inschrijving kan voorafgegaan worden door een kennismakingsgesprek tussen leerling/ouders en de school om te komen tot een afstemming tussen enerzijds de verwachtingen van leerlingen en ouders en anderzijds het specifieke aanbod van de school.

Inschrijvingsdata     
Voor schooljaar 2017-2018 :
6/3/2017 tot 17/3/2017 : inschrijvingsvoorrang voor leerlingen die broers en zussen hebben op de campus Woudlucht
18/4/2017 tot 03/05/2017 : inschrijvingsvoorrang voor leerlingen die schoollopen op de campus Woudlucht
4/5/2017 : open inschrijvingen
Alle inschrijvingen vinden plaats in IBSO Woudlucht, Prosperdreef, 3, 3001 Heverlee

 

Info-moment 

U bent van harte welkom op ons infomoment van 21 maart om 19.00u. Daar zal onze werking toegelicht worden. Er wordt ook ruimte voorzien voor vragen naar bijkomende informatie.
Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven voor deze infoavond.
De info-avond gaat door in Atheneum De Ring, Tiensevest 62, 3000 Leuven

 
Contactpersonen
Atheneum DE RING
Directeur : Catherine Vanaise : 016 / 27 03 90
Coördinator OV4-T9 : Natascha Ballekens : 0486 988 363
 
IBSO WOUDLUCHT :
Directeur : Marc Rummens : 016 / 38 06 61

 

1e jaar

OV4
Uren
Godsdienst - Zedenleer
2
Lich. Opv.
2
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
2
Nederlands
5
Frans
4
Engels
2
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
1
Plastische opvoeding
1
Muzikale opvoeding
1
Techniek
2
Sociale vaardigheden en leren leren
4
TOTAAL
32

 

2e jaar

OV4
Uren
Godsdienst - Zedenleer
2
Lich. Opv.
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Nederlands
5
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Wetenschappelijk werk
2
Economie
2
Techniek
2
Sociale vaardigheden en leren leren
3
TOTAAL
32

 

3e jaar

OV4
Economie
Wetenschappen
Godsdienst - Zedenleer
2
2
Lich. Opv.
2
2
Geschiedenis
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
3
3
Wiskunde
4
5
Fysica
1
2
Chemie
1
2
Biologie
1
2
Economie
4
Informatica
1
1
Sociale vaardigheden en leren leren
3
3
TOTAAL
32
32