OV4 - type 9

Sinds 1 september 2015 wordt er in onze school in samenwerking met IBSO Woudlucht OV4- type 9- onderwijs ingericht.
OV4 is een opleidingsvorm voor normaal begaafde leerlingen met ASS binnen het buitengewoon secundair onderwijs.
In deze opleidingsvorm wordt het programma van het 'gewone' secundair onderwijs gegeven en zijn dezelfde overgangsvoorwaarden als in het gewone secundaire onderwijs geldig. Deze opleidingsvorm biedt een ruimere omkadering afgestemd op de specifieke noden van leerlingen met ASS.

Doelgroep en doelstellingen

Deze onderwijsvorm richt zich tot jongeren met een diagnose binnen het autismespectrum (ASS), gesteld door een multidisciplinair gespecialiseerd team.
Het is bedoeld voor leerlingen die zich, omwille van hun diagnose ASS, niet (meteen) kunnen integreren in een reguliere klasomgeving binnen het secundair onderwijs en/ of voor wie GOn-begeleiding (voorlopig) ontoereikend is om tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Het is evenwel de bedoeling dat deze jongeren op korte, middellange of lange termijn in de reguliere klassen geïntegreerd worden.

Organisatie en omkadering
 
Het onderwijs wordt aangeboden in aparte autismevriendelijke klassen met maximaal 8 leerlingen door leerkrachten die kennis hebben van en zich door scholing verder verdiepen in de ASS-problematiek.
Er wordt ingezet op een autismevriendelijke schoolomgeving met aandacht voor structuur, voorspelbaarheid en aangepaste onderwijsmiddelen.
De school krijgt extra omkadering van hooggekwalificeerd personeel met expertise in het buitengewoon onderwijs. Zij dragen mee zorg voor de individuele begeleiding van leerlingen en stellen voor elke leerling een individueel handelingsplan op. Daarnaast coachen zij de leerkrachten en verzekeren ze de samenwerking met ouders en met externe hulpverleners.

Aanbod

Schooljaar 2015 -2016  :

Opstart van het eerste leerjaar van de eerste graad in Atheneum De Ring (1 klas 1A)

Schooljaar 2016 – 2017 :

Atheneum De Ring :
1A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
2A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)

Schooljaar 2017-2018:

Atheneum De Ring :
1A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
2A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
3A – Wiskunde-wetenschappen en Economische wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)

Schooljaar 2018-2019:

Atheneum De Ring :
1A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
2A – Moderne wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
3A – Wiskunde-wetenschappen en Economische wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)
4A – Wiskunde-wetenschappen en Economische wetenschappen (capaciteit 8 leerlingen)

 

Voorlopig wordt er gestreefd naar integratie in de reguliere klassen (eventueel met begeleiding van het ondersteuningsnetwerk) ten laatste in de derde graad.

Info-moment  
U bent van harte welkom op de infomomenten in de verschillende vestigingsplaatsen. Daar zal onze werking toegelicht worden. Er wordt ook ruimte voorzien voor vragen naar bijkomende informatie.
Opendeur Atheneum De ring : op 27 april 2019
 
Contactpersonen
 
Atheneum DE RING
Directeur : Catherine Vanaise : 016 /27.03.90
Coördinator OV4 : Natascha Ballekens : 0486 988 363
 
IBSO WOUDLUCHT :
Directeur : Marc Rummens : 016/38.06.62
 
 
Inschrijvingsprocedure
 

Voor inschrijving in OV4-Type 9 moet de leerling in het bezit zijn van een ‘Verslag-M-Decreet’ voor type 9 - opleidingsvorm 4. Dat wordt afgeleverd door het CLB.
Indien dit bij inschrijving nog niet kan worden voorgelegd, volstaat een schriftelijk engagement van het CLB dat het attest zal uitgereikt worden.
De inschrijving wordt best voorafgegaan door een kennismakingsgesprek tussen leerling/ouders en de school om te komen tot een afstemming tussen enerzijds de verwachtingen van leerlingen en ouders en anderzijds het specifieke aanbod van de school. Dit kan aansluitend op de info-avond.

1e jaar

OV4
Uren
Godsdienst - Zedenleer
2
Lich. Opv.
2
Geschiedenis
1
Aardrijkskunde
2
Nederlands
5
Frans
4
Engels
2
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
1
Plastische opvoeding
1
Muzikale opvoeding
1
Techniek
2
Sociale vaardigheden en leren leren
4
TOTAAL
32

 

2e jaar

OV4
Uren
Godsdienst - Zedenleer
2
Lich. Opv.
2
Geschiedenis
2
Aardrijkskunde
1
Nederlands
5
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
4
Natuurwetenschappen
2
Wetenschappelijk werk
2
Economie
2
Techniek
2
Sociale vaardigheden en leren leren
3
TOTAAL
32

 

3e jaar

OV4
Economie
Wetenschappen
Godsdienst - Zedenleer
2
2
Lich. Opv.
2
2
Geschiedenis
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
3
3
Wiskunde
4
5
Fysica
1
2
Chemie
1
2
Biologie
1
2
Economie
4
Informatica
1
1
Sociale vaardigheden en leren leren
3
3
TOTAAL
32
32