Welkom op de site van het Atheneum de Ring

Eerste graad methode vanaf 1/9/2019

Onze school biedt leerlingen die vanuit het basisonderwijs vertrouwd zijn met de pedagogie van Freinet, dezelfde leerstijl aan. Ook leerlingen die niet uit een methodeschool komen, kunnen uiteraard in deze leerstijl instappen.

Hoe werkt methode?

 

Enkele kenmerken in een notendop:

 • hoge participatie en inspraak van elke leerling;
 • coöperatief werken;
 • groepsdynamiek: ontwikkelen, leren en groeien gebeurt samen;
 • dialoogcultuur: praatrondes, actua, groepsvergaderingen;
 • engagement van drie kanten: nauwe samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten én ouders;
 • vakoverschrijdende projecten waarvan één projectweek en één extra muros.

In onze eerste graad methode hebben we de klassieke indeling in vakken omgezet naar een opdeling in vier soorten vakken:

 • instructievakken
 • VWT-vakken (VWT staat voor “vrije werktijd”)
 • projectvakken
 • vaste vakken (LO, levensbeschouwing)

Er zullen voor Nederlands, Frans en wiskunde nog steeds momenten van klassieke kennisoverdracht zijn, maar die instructiemomenten worden aangevuld met vrije werktijd  (VWT-uren). Tijdens die vrije werktijd kunnen leerlingen de theorie op eigen tempo verder inoefenen. Het planningsmoment wordt gebruikt om de VWT-uren in te vullen en op te volgen, maar ook als titularisuur.

Leerstof die vroeger tot de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen behoorde, wordt in zowel instructielessen als projecten verwerkt. Deze projecten worden door de leerkrachten bepaald en begeleid. Burgerschap en mediawijsheid worden mee verwerkt in deze projecten.

Naast de 27 lesuren die door de basisvorming worden ingevuld, zijn er nog 2 lesuren waarbij jij de keuze kan maken om een optie te volgen die aansluit bij jouw interesses. Je kan kiezen uit:

 • Latijn*
 • artistieke vorming
 • sport
 • meertaligheid

De overige 3 uren zijn extra vrije projecturen die door de leerlingen aangebracht en uitgewerkt worden.

*Optie Latijn krijgt 4 uren Latijn, de extra projecturen zitten hierin vervat

 

Lessentabel

no

no Right Arrow Callout: opties
Right Arrow Callout: basisopties


Eerste graad: observeren en oriënteren

Het belangrijkste in de opdracht van het leerkrachtenteam in de eerste graad is de leerling observeren en oriënteren. Door de leerlingen goed op te volgen en te ontdekken waar de vaardigheden en interesses van de leerlingen liggen, proberen de leerkrachten van de eerste graad in een doordacht advies weer te geven welke oriëntatie het best geschikt is voor elke leerling.

Al onze leerkrachten werken nauw samen in teamverband om de leerlingen de best mogelijke toekomst te bieden door mee te zorgen voor de ontplooiing tot mondige jongvolwassenen. Om ons team een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden, zorgen ook de opvoedster en leerlingenbegeleidster voor een optimale opvang van kleine en grote problemen. De efficiënte onderlinge communicatie van de leerkrachten en het opvoedend personeel zorgen ervoor dat we hoogstaand onderwijs kunnen organiseren.

Middelbaar lager onderwijs, hoezo?

 

Leren leren

Veel meer dan in de lagere school eindigt goed studeren zeker niet in de klas. Via leer- en studietips in het kader van ‘leren leren’ reiken we onze leerlingen een goede studiemethode aan. Daarbij zijn naast motivatie vooral organisatie en regelmaat de sleutels tot succes. Met behulp van de vernieuwde planningsagenda helpen we je ook jouw huiswerk te organiseren. Op drie momenten in het schooljaar rekenen we een rapport voor dagelijks werk uit. Omdat de resultaten op elk moment op te volgen zijn a.d.h.v. ons digitaal evaluatiesysteem Skore, is zo’n rapport dagelijks werk veel meer dan een momentopname.

Examenplanning

Naast de workshops leren leren, inhaal- en bijlessen en huiswerk- en studiebegeleidingsklassen, maakt een doorgedreven examenplanning deel uit van ons leerlingenvolgsysteem. Onze leerlingen leren vakken en problemen op een juiste manier in te schatten. Afhankelijk van leerling tot leerling delen we vakken in volgens hun moeilijkheidsgraad wanneer we samen met de leerlingen structuur proberen te brengen in de individuele examenvoorbereiding.

Zijn alle eerstejaars gelijk of is er keuze naar interesse?

 

Het eerste leerjaar is een gemeenschappelijk jaar, dit wil zeggen dat het basispakket (27 uur) voor iedereen hetzelfde is, op die manier kan elke leerling nadien nog alle richtingen uit. Er is echter wel een keuze wat de optie vakken betreft zodat elke leerling zijn/haar talenten en interesses kan ontwikkelen.

Latijn

Wie kiest voor het vak Latijn, maakt kennis met Latijn en Grieks. Deze ‘dode’ talen worden als het ware springlevend en wakkeren de synthetische en analytische geest van onze leerlingen aan, wat de leesvaardigheid (tekstinterpretatie en -ontleding) erg ten goede komt. Een smaakmaker voor de rijkdom van de antieke cultuur.

Artistieke Vorming
In combinatie met de wondere wereld van de wetenschappen kunnen leerlingen het vak Artistieke Vorming volgen. Hier onderzoeken en ontwikkelen de leerlingen hun artistieke en creatieve mogelijkheden. Kunst in het algemeen en beeldende kunst in het bijzonder komen aan bod.
Sport
Zijn 2 lesuren schoolsport niet genoeg voor jou? Dan kan je in deze optie terecht om je sportieve duivels te ontbinden. Uitgebreider ingaan op bepaalde sporttakken en deze ook in de praktijk uitproberen: dan ben je hier aan het juiste adres!

Meertaligheid

In een samenleving die meer en meer steunt op bruggen bouwen en compromissen sluiten, ook over de grenzen heen, vinden we het in het GO! belangrijk dat leerlingen efficiënt leren communiceren. Het Engels ziet jaar na jaar haar status als voornaamste voertaal tijdens grensoverschrijdende communicatie toenemen. Om kort op de bal te spelen, dompelen we onze leerlingen al in het eerste jaar onder in de woordenschat en spraakkunst van deze – internationaal – onmisbare taal. Een waardevol pluspunt, want hoe sneller je Engels onder de knie hebt, hoe sneller de wereld aan jouw voeten ligt.

Meertaligheid is een troef in onze huidige maatschappij. Hoe leer je vlot Frans of Engels? Inderdaad, via een taalbad. Tijdens de uren binnen de optie meertaligheid wordt een extra vak Wetenschappen in het Frans onderwezen. Daarnaast zullen de leerlingen zich via Engelse lees- en luisterfragmenten buigen over culturele en literaire thema's. Daaraan koppelen we steeds een miniproject waarbij de leerlingen hun spreek- en schrijfvaardigheid inzetten.   Op een informele manier worden het Frans en het Engels aangescherpt.

De voordelen van meertalig onderwijs zijn zo talrijk dat het ons te ver zou leiden om ze hier allemaal op te sommen. Toch twee belangrijke redenen: leerlingen die CLIL (content and language integrated learning) volgen, boeken taal- en leerwinst en leren beter probleemoplossend werken.

Leerlingen die dyslexie hebben, worden zeker niet benadeeld, integendeel, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zij door deze aanpak minder hindernissen ondervinden tijdens de lessen Frans, Engels en Nederlands. De nadruk wordt gelegd op de leerstof; het Frans of Engels dient als communicatiemiddel.

#Unplugged

In onze eerste graad laten we het gebruik van de smartphone niet toe tijdens de schooluren. Tenzij de leerkracht hiervan – na het maken van de juiste afspraken – gebruik wil maken om bepaalde werkvormen in de lespraktijk toe te passen.

Na het invoeren van deze gebruiksregel, merkten we op dat onze leerlingen opnieuw leerden spelen met elkaar tijdens de pauzes. Springtouwen en ballen worden uitgeleend, maar ook simpelweg tikkertje spelen, is terug een bedreven bezigheid op onze speelplaats geworden.