Welkom op de site van het Atheneum de Ring

Eerste graad traditioneel vanaf 1/9/2019

Wij focussen in de eerste plaats op de uren basisvorming. Elke leerling moet binnen die 27 uur de doelstellingen kunnen halen.
Dit lukt alleen door te kijken naar de noden van elke leerling. De meeste leerlingen halen bijvoorbeeld hun doelen voor wiskunde in 4 lesuren per week, anderen zullen wat meer ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Bijna alle remediëring en extra uitdaging zal in die 27 uur plaatsvinden.
We geven dit vorm door te puzzelen met het lessenrooster. Als we de klassen 1A en 1B als voorbeeld nemen: deze klassen hebben op hetzelfde moment les voor Frans, wiskunde en Nederlands. In het lessenrooster zal je 2 keer per week een tweeuren-blok zien staan voor deze vakken. Aan de hand van co-teaching oefenen de leerkrachten een “sporentraject” uit. Omdat je 4 uur wiskunde, 4 uur Nederlands, maar slechts 3 uur Frans hebt, wordt het 4e uur een differentiatieuur.
Differentiëren wil zeggen een verschil in aanpak naargelang de vooruitgang en de noden van de leerling. In onze school zal dat ZOOM-in (extra ondersteuning bij moeilijkheden voor een bepaald vak) of ZOOM-out (een extra uitdaging voor leerlingen die goed mee zijn met de basisleerstof, de thema’s hier kunnen ook buiten de vakken liggen).
Werken met een structuur van blokuren, geeft de leraren de kans om zelf te beslissen hoe ze de lessen aanpakken. Ze kunnen in een lokaal gewoon les (instructie) geven, in een ander lokaal kan de andere leerkracht de leerlingen die aan BZL werken, coachen of er wordt een uitdaging voorzien. Onze leerlingen bepalen samen met de titularis of ze meer tijd nodig hebben voor Frans, wiskunde of Nederlands via instructie of oefeningen of anderzijds net meer uitdaging nodig hebben (ZOOM-out). Ze besteden dus geen vast aantal lesuren per vak, wel een minimum aantal. Het plannen gebeurt wekelijks op een vast moment tijdens een titularisuur samen met de klasleraar.
In onze eerste graad traditioneel kiezen we er ook voor om meer gebundeld les te geven. In plaats van 1 uurtje geschiedenis per week, geven we dit nu aan de hand van blokuren. Zo werken we intensiever aan bepaalde thema’s en blijven de opgedane kennis en vaardigheden langer hangen. Dit wil wel zeggen dat je weekrooster niet vast is, maar week tot week licht wijzigt.

Daarnaast integreren we de nieuwe leerinhouden rond “burgerschap” en “leren leren” in een lesuur op woensdag, het midden van de week, waarin de titularis samen met zijn of haar klas overloopt wat er op het to do-lijstje van die week staat. De titularis werkt ook aan attitudes die eigen zijn aan onze moderne maatschappij en die ervoor zorgen dat onze jongeren mondige en kritische burgers worden. Om tegemoet te komen aan de nieuwe eindtermen burgerschap en omdat onze school erg wil inzetten op actief burgerschap, voorzien we nog 4 thematische projectdagen in de eerste graad.

De optie-uren, maar liefst 4 lesuren per week, kan je zelf kiezen door een optie aan te duiden die het best bij jouw interesses aansluit. De opties waaruit je kan kiezen, zijn:

  • Latijn
  • move & mind
  • STEM
  • meertaligheid
  • kunst & cultuur

 

Lestabel

 

Right Arrow Callout: opties
Right Arrow Callout: basisopties

 

Eerste graad: observeren en oriënteren

Het belangrijkste in de opdracht van het leerkrachtenteam in de eerste graad is de leerling observeren en oriënteren. Door de leerlingen goed op te volgen en te ontdekken waar de vaardigheden en interesses van de leerlingen liggen, proberen de leerkrachten van de eerste graad in een doordacht advies weer te geven welke oriëntatie het best geschikt is voor elke leerling.

Al onze leerkrachten werken nauw samen in teamverband om de leerlingen de best mogelijke toekomst te bieden door mee te zorgen voor de ontplooiing tot mondige jongvolwassenen. Om ons team een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden, zorgen ook de opvoedster en leerlingenbegeleidster voor een optimale opvang van kleine en grote problemen. De efficiënte onderlinge communicatie van de leerkrachten en het opvoedend personeel zorgen ervoor dat we hoogstaand onderwijs kunnen organiseren.

Middelbaar lager onderwijs, hoezo?

 

Leren leren

Veel meer dan in de lagere school eindigt goed studeren zeker niet in de klas. Via leer- en studietips in het kader van ‘leren leren’ reiken we onze leerlingen een goede studiemethode aan. Daarbij zijn naast motivatie vooral organisatie en regelmaat de sleutels tot succes. Met behulp van de vernieuwde planningsagenda helpen we je ook jouw huiswerk te organiseren. Op drie momenten in het schooljaar rekenen we een rapport voor dagelijks werk uit. Omdat de resultaten op elk moment op te volgen zijn a.d.h.v. ons digitaal evaluatiesysteem Skore, is zo’n rapport dagelijks werk veel meer dan een momentopname.

Examenplanning

Naast de workshops leren leren, inhaal- en bijlessen en huiswerk- en studiebegeleidingsklassen, maakt een doorgedreven examenplanning deel uit van ons leerlingenvolgsysteem. Onze leerlingen leren vakken en problemen op een juiste manier in te schatten. Afhankelijk van leerling tot leerling delen we vakken in volgens hun moeilijkheidsgraad wanneer we samen met de leerlingen structuur proberen te brengen in de individuele examenvoorbereiding.

Zijn alle eerstejaars gelijk of is er keuze naar interesse?

 

Het eerste leerjaar is een gemeenschappelijk jaar, dit wil zeggen dat het basispakket (27 uur) voor iedereen hetzelfde is, op die manier kan elke leerling nadien nog alle richtingen uit. Er is echter wel een keuze wat de optie vakken betreft zodat elke leerling zijn/haar talenten en interesses kan ontwikkelen.

Latijn

Wie kiest voor het vak Latijn, maakt kennis met Latijn en Grieks. Deze ‘dode’ talen worden als het ware springlevend en wakkeren de synthetische en analytische geest van onze leerlingen aan, wat de leesvaardigheid (tekstinterpretatie en -ontleding) erg ten goede komt. Een smaakmaker voor de rijkdom van de antieke cultuur.

STEM

Tijdens de STEM-uren wordt vanuit een probleemstelling oplossingen gezocht waarbij de leerlingen zowel hun technische, wiskundige, wetenschappelijke en  oplossingsgerichte vaardigheden moeten aanspreken. Programmeren en  wetenschappelijk experimenteren staan hier centraal.

Kunst & cultuur

Kunst & Cultuur laat je proeven van kunst en kennismaken met het culturele landschap.
We maken niet alleen kunst, maar geven er ook taal en betekenis aan. Naast tekenen, schilderen, boetseren, sculptureren, ... kijken we ook naar het werk van kunstenaars en leren we over kunst praten en er een mening over vormen. Je leert volop vanuit het experiment en leert met diverse technieken en materialen werken (zoals: textielbedrukking, werken met paletmes op doek, tekenen met houtskool, ...).
In cultuur ontdek je de wereld van theater, dans, muziek, erfgoed, film, fotografie,  ... Naast een theoretisch luik, gaan we vooral zelf aan de slag met drama- en bewegingsoefeningen, foto-opdrachten enz. Als kers op de taart trekken we Leuven in om cultuur op te snuiven.  

 

Move & mind
Naast de 2 uur Lichamelijke Opvoeding die in het basispakket zitten, krijg je in deze optie 2 uur ‘move’ en 2 uur ‘mind’ aangeboden. 
Deze optie bestaat uit een onderdeel praktijk en een onderdeel ‘awareness’. De leerlingen zullen allerhande zaken te weten komen over diverse onderwerpen binnen sport. 
Move staat in dit geval voor verdiepingen in en alternatieve sporten op en naast school.
Mind omvat onder andere gezonde voeding, verslavingen, mindfullness, en we bespreken waarom bewegen goed voor je is. Gedurende het hele jaar zullen jullie aan projecten werken omtrent deze thema’s. We vertrekken vanuit de actualiteit om deze projecten op te starten. Tot slot zal er ook een rode draad lopen doorheen het jaar, een Sportfolio waarin je jouw research en activiteiten bijhoudt.
Meertaligheid

In een samenleving die meer en meer steunt op bruggen bouwen en compromissen sluiten, ook over de grenzen heen, vinden we het in het GO! belangrijk dat leerlingen efficiënt leren communiceren. Het Engels ziet jaar na jaar haar status als voornaamste voertaal tijdens grensoverschrijdende communicatie toenemen. Om kort op de bal te spelen, dompelen we onze leerlingen al in het eerste jaar onder in de woordenschat en spraakkunst van deze – internationaal – onmisbare taal. Een waardevol pluspunt, want hoe sneller je Engels onder de knie hebt, hoe sneller de wereld aan jouw voeten ligt.

Meertaligheid is een troef in onze huidige maatschappij. Hoe leer je vlot Frans of Engels? Inderdaad, via een taalbad. Tijdens de uren binnen de optie meertaligheid wordt een extra vak Wetenschappen in het Frans onderwezen. Daarnaast zullen de leerlingen zich via Engelse lees- en luisterfragmenten buigen over culturele en literaire thema's. Daaraan koppelen we steeds een miniproject waarbij de leerlingen hun spreek- en schrijfvaardigheid inzetten.   Op een informele manier worden het Frans en het Engels aangescherpt.

De voordelen van meertalig onderwijs zijn zo talrijk dat het ons te ver zou leiden om ze hier allemaal op te sommen. Toch twee belangrijke redenen: leerlingen die CLIL (content and language integrated learning) volgen, boeken taal- en leerwinst en leren beter probleemoplossend werken.

Leerlingen die dyslexie hebben, worden zeker niet benadeeld, integendeel, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zij door deze aanpak minder hindernissen ondervinden tijdens de lessen Frans, Engels en Nederlands. De nadruk wordt gelegd op de leerstof; het Frans of Engels dient als communicatiemiddel.

#Unplugged

In onze eerste graad laten we het gebruik van de smartphone niet toe tijdens de schooluren. Tenzij de leerkracht hiervan – na het maken van de juiste afspraken – gebruik wil maken om bepaalde werkvormen in de lespraktijk toe te passen.

Na het invoeren van deze gebruiksregel, merkten we op dat onze leerlingen opnieuw leerden spelen met elkaar tijdens de pauzes. Springtouwen en ballen worden uitgeleend, maar ook simpelweg tikkertje spelen, is terug een bedreven bezigheid op onze speelplaats geworden.